Om undervisningsmaterialet


Fagområder: Historie
Emneord: Kildekritik, historie, kildemateriale, lokalarkiver, lokalhistorie


 

Kort beskrivelse

Dette undervisningsforløb består af et webbaseret undervisningsmateriale, der rummer en introduktion til kildekritik i faget historie samt en lang række opgaver baseret på kildemateriale, som kan anvendes direkte i undervisningen. Materialet er inddelt i to dele. En introducerende fællesdel samt en opgavedel der kan løses enkeltvis eller i grupper. Websiden findes på kilder.dk. Kilder.dk er udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål.


Formål

Formålet med undervisningsmaterialet kilder.dk er at introducere eleven til arbejde med kildekritik i faget historie. Med udgangspunkt i en fælles introduktionsdel og efterfølgende gruppearbejde med konkrete opgaver sættes eleven i stand til kritisk at arbejde med kildemateriale til historien. Dermed bliver kilder.dk et værktøj, der kan understøtte børn og unges kildekritiske kompetence og styrke deres historiske bevidsthed.


Opbygning

Kilder.dk er opdelt i to hoveddele. En introduktionsdel (markeret med tallene 1 og 2 på forsiden) samt en opgavedel (markeret med tallet 3 på forsiden).

Introduktionsdelen præsenterer eleverne for termer og metoder indenfor historisk kildekritik, igennem en række introduktions- og casevideoer. Videoerne illustrerer hovedpunkterne i historikerens arbejde med kilder. Endvidere præsenteres eleven for en række opgaver med tilhørende løsningsforslag. Værktøjskassen tænkes gennemført i fællesskab i klassen med det formål, igennem dialog, at skabe en fælles referenceramme.

Opgavedelen er kilder.dk praktiske del, og består af tre forskellige historiske temaer. Hvert tema indeholder tre forskellige opgaver baseret på kildemateriale. Eleverne skal i mindre grupper evt. individuelt vælge et tema (eller flere alt efter afsat undervisningstid) og løse de dertil hørende opgaver. For at kunne løse opgaverne, skal eleverne benytte sig af de metoder der er introduceret i værktøjskassedelen.
I opgaveløsningen vil vægten ligge på argumentationen i forhold til brugen af de enkelte kilder.

I menulinien nederst på siden findes adgang til ”lærerens side”, ”kildeguide”, ”ressourcer”, ”sitemap” samt ”om siden”. ”lærerens side” indeholder lærervejledning. ”kildeguide” indeholder guides til kildekritik af fysisk materiale samt kildeguide til brug på internettet. ”Ressourcer” indeholder links til kilderessourcer, andre digitale undervisningsmaterialer omhandlende kilder samt oversigt over kilder brugt på kilder.dk. ”Sitemap” giver et overblik over kilder.dk´s opbygning. ”Om siden” indeholder kolofon.


Intoduktionsdelen

Introduktionsdelen er tænkt afholdt i plenum, hvor elever og lærer i fællesskab ser introduktions- og casefilm samt løser de dertil hørende opgaver. Hermed opnås en fælles referencerammer der ligger til grund for opgavedelen.

Introduktionsdelen er ikke tænkt som egentlig lærerstyret ”tankpasser-pædagogik”, men som en aktiv dialog mellem lærer og elev med vægt lagt på at bruge den ”den kritiske sans”.

Kildeopgaverne og tilhørende svar under introduktionsdelen, er ment som inspiration og udgangspunkt for en fælles diskussion omhandlende det at forholde sig kritisk til forskellige typer af informationsmateriale.

Opgavedelen

I opgavedelen skal eleverne, på baggrund af den fælles introduktion, selv løse én eller flere af opgaverne. Alle opgaver tager udgangspunkt i kildemateriale og kan enten løses individuelt eller i mindre grupper.

Som en væsentlig del af opgaveløsningen skal eleverne argumentere for deres valg og brug af kilder. Det er derfor vigtigt for en forankring af læringen, at eleverne afslutningsvis fremlægger og diskutere deres besvarelse(r). Er der flere grupper der har løst de(n) samme opgave(r), er det en god ide, at lade dem fremlægger sammen og diskutere ligheder og forskelle.

Gem opgaven
Opgaven som eleven arbejder med kan gemmes undervejs. Dette gøres ved at trykke på gem og derefter oprette sin brugerprofil (Eleven skal ikke oplyse nogen personlige oplysninger). Ved at bruge sit profilnavn og kodeord kan eleven hente sin opgave senere – f.eks. ved fremlæggelse på interaktive tavler.